Var bestäms guldpriset?

Guld är en av de mest värdefulla metallerna på vår planet och har sedan urminnes tider använts som betalningsmedel. Idag fungerar det mestadels som en värdebevarare, speciellt i tider av hög inflation, då investerare flyr till guldet för att deras pengar inte ska förlora i värde.

Även om de flesta påstår att guld är ett “safe haven” så har dess pris fluktuerat ordentlig vid ett flertal tillfällen, både upp och ner. Vad som bestämmer priset på guld är olika faktorer såsom relationen mellan utbud och efterfrågan, geopolitiska händelser och valutafluktuationer.

guldtackor


Var bestäms guldpriset?


Guldmarknaden är en global marknad och priset på metallen bestäms i flera olika finanscentrum runt om i världen, såsom Zürich, London och New York.

Det största centret för guldhandel sker i London inom London Bullion Market Association (LBMA). Priset sätts två gånger per dag på marknaden i London genom en process som kallas för "London gold fixing".

Under denna process samlas representanter från fem av världens största guldmarknader per telefon. Där bestämmer de guldpriset utifrån den nuvarande relationen mellan utbud och efterfrågan marknaden.

Vad påverkar guldpriset?


Vad som påverkar guldpriset är framförallt relationen mellan utbud och efterfrågan. När efterfrågan på guld är hög och utbudet är lågt kommer priset att stiga. Omvänt, när efterfrågan är låg och utbudet är högt, kommer priset att falla.

Utbudet på guld är till mestadels detsamma varje år. Guld är en sällsynt metall som inte utvinns i stora mängder per år jämfört med andra metaller. man räknar med att det bryts cirka 2 500 - 3 000 ton guld per år, vilket ger en utspädningseffekt på 1.20 - 1.49 % per år.

Vad som mestadels påverkar priset på guld är den nuvarande efterfrågan. Nedan kan du läsa om olika faktorer som påverkar den tillfälliga efterfrågan på guld till att antingen sjunka, eller stiga, och därmed påverka det nuvarande guldpriset.

1. Penningpolitik


Penningpolitiken spelar en stor roll för efterfrågan på guld och dess prisutveckling på både kort och lång sikt.

Ända sedan man gick ifrån guldstandarden (då pengarsedlarnas värde var knutet till guld) har guldets värde, mätt i fiatpengar, stigit på lång sikt. Det kommer inte som en effekt av att guldet är värderat högre. Snarare att våra fiatpengar är mindre värda idag än vad de var förr i tiden.

Bilmodellen Ford mätt i dollar och guld

År 1910 kostade exempelvis bilmodellen T-ford cirka 260 dollar eller 450 gram guld. År 2017 kostade en Ford Focus cirka 21 000 dollar eller 480 gram guld.

Det kostar alltså mer fiatpengar att köpa samma bilmärke, men i stort sett lika mycket guld som år 1910. Av den anledningen är guld en god värdebevarare, varpå många ser metallen som en god långsiktig investering för att förhindra att ens pengar tappar i värde.

Anledning till varför våra fiatpengar tappat i värde över lång sikt beror på oansvarig penningpolitik, i form av att ländernas centralbanker ständigt trycker nya pengar och spär ut värdet över flera sedlar.

2. Geopolitiska händelser


Förutom penningpolitik kan även geopolitiska händelser ha en betydande inverkan på guldpriset. Både politisk instabilitet och krig, i olika delar av världen, skapar osäkerhet på finansmarknaden.

Under oroliga tider letar oftast investerare efter säkra tillgångar att placera kapital. Eftersom guld anses vara en god värdebevarare är det många investerare som ser det som en god placeringsstrategi. Det leder till att fler väljer att köpa guld, varpå dess pris tenderar att stiga.

3. Gruvindustrin


Även om det inte bryts särskilt mycket guld per år, i relation till vad som redan finns tillgängligt ovanför jordskorpan, spelar ändå gruvindustrin en avgörande faktor till hur guldpriset utvecklas.

Kostnaderna för att bryta guld, i form av arbetskostnader och energikostnader, kan påverka tillgången på guld och i sin tur dess pris. Om kostnaderna för att bryta guld blir för höga kan gruvbolagen minska produktionen, vilket kan leda till brist på guld och ett stigande pris.

4. Spekulation


Sist, men inte minst, kan spekulation på finansmarknaden spela stor roll för hur guldpriset fluktuerar på kort sikt. Under oroliga tider, såsom i lågkonjunkturer och tider av hög inflation, kan priset på gud komma att stiga som en effekt av en ökad efterfrågan då investerare ser guld som inflationsskydd.

Omvänt kan guldpriset sjunka när investerare tappar förtroendet för guld, som en effekt av att flera väljer att sälja samtidigt.

Guldpriset - Ett komplext samspel av olika faktorer


Guldpriset kan sammanfattningsvis påverkas av flera olika faktorer. Dess pris är relativt stabilt, jämfört med många andra metaller, men anses ändå vara en volatil tillgång. Så länge som våra centralbanker fortsätter att trycka nya pengar kommer vi förmodligen att få se guldpriset fortsätta stiga på lång sikt. Hos InvestoRunner kan du se vad dagens guldpris står i mätt i amerikanska dollar.

London Bullion Market Association fortsätter att spela en viktig roll för prissättningen av guld då det anses vara en av de viktigaste finansiella centrum för bestämmelsen av guldpriset. Att förstå vart guldpriset sätts och hur det fluktuerar är avgörande för alla individer som är intresserade av att investera i guld på kort och lång sikt.


Senast uppdaterad måndag 13 februari 2023 kl. 08:41